UDDANNELSENS OPBYGNING

1. års mål og indhold

Målet er, at de studerende tilegner sig forståelse af de grundlæggende begreber kernen og masken. Målet er desuden, at de studerende introduceres til at arbejde med terapeutiske processer, at de får en grundlæggende viden om sådanne processer, og selv udvikler mod og tillid i udviklingsarbejdet. Hovedvægten lægges på det egenterapeutiske arbejde. Desuden introduceres de studerende til at arbejde med terapeutiske processer via eksemplarisk arbejde i makkerskaber og i gruppen.

Beskrivelse af 1. år:
3 moduler á 2×3 dages kurser med en mellemdag.

Litteraturliste til 1. år

1. modul: Følelsernes veje og vildveje.
Undervisere: Psykolog Bente Torp
Målet er at opnå forståelse af forskellen på følelser og emotioner i teori og praksis. Speculars teori om kernen og masken er det centrale i modulet. Herudover introduceres Speculars kropsterapeutiske metode der tager udgangspunkt i basal kropsligt nærvær (fokusering/mindfulness), samt i teorien omkring opståelse og forløsning af traumer (Peter Levine). Jacque Dropsy’s arbejde med opløsning af spændingsmønstre via kontakt med åndedrættet og den naturlige udvikling deraf påbegyndes og fortsættes gennem hele uddannelsen. Indføring i Speculars meditative praksis. Introduktion til drømmearbejde, hvor udvalgte teorier og metoder til drømmeforståelse gennemgås. De studerende påbegynder arbejdet med egne drømme.

2. modul: Udtryk og indtryk
Underviser: Psykolog Katrine Kristensen Rolighed
Målet er at opnå forståelse af forskellen på kommunikation fra kernen og fra masken; at opøve den indre fornemmelse af kernen og masken i kommunikationen, samt styrke evnen til at være i kernen gennem afbalancering af polerne: at give og at modtage; styrke og sensitivitet. Introduktion til kommunikationsteori. Praktisk arbejde med forskellen mellem kommunikation fra kernen og kommunikation fra masken, hvor udtrykket polariserer til enten hæmning eller overreaktion, og hvor evnen til at lytte forvrænges.

Der arbejdes med kommunikationens indholds- og følelsesplan, og med lytte- og udtryksøvelser samt herunder enkle gestalt- og kropsforløsende øvelser. Jungs teori om skyggen, det modsatkønnede og visdomslaget er inspiration til arbejdet med egne drømme og projektioner i hverdagslivet.

3. modul: Travle tanker – klare tanker
Underviser: Psykomotorisk Terapeut Anette Bruun og psykolog Bente Torp
Målet er at give forståelse af mentale processer og sammenhængen mellem tanker, krop, følelser og udtryk. Der arbejdes med de underlæggende tankemønstre og kropslige og følelsesmæssige mønstre og blokeringer. Gennemgang af enkle øvelser til stresshåndtering og til udvikling af større klarhed i det mentale. Seksualitetens betydning for energien i krop og tanker. Introduktion til terapeutisk arbejde med seksualitet.

Emnerne belyses af teorier om sammenhæng mellem drømme, billeder, tanker og bevidsthed og relateres til, hvordan symbolske og bevidsthedsmæssige aspekter integreres i det terapeutiske arbejde. Herunder introduceres litteratur som belyser sammenhæng mellem kropslige og tankemæssige blokeringer og hæmninger i kontakten til seksualiteten og betydningen heraf for parforholdsproblematikker


2. års mål og indhold

Kontakten med og udviklingen af de personlige ressourcer og kvaliteter styrkes gennem hele første år, så den studerende ved indgangen til andet år har et solidt fundament i forhold til at gå dybere ind i problemområderne.

Målet er at afdække og bevidstgøre de livshistoriske omstændigheder, der ligger bag nutidens problemer og blokeringer. Herved opnås både viden om psykologiske udviklingsprocesser og evne til at opløse gentagelsesmønstre, der bunder i familiemæssige ubalancer eller i deciderede traumatiserende begivenheder. På baggrund af eget arbejde med de livshistoriske temaer udvikler den studerende evne og redskaber til at hjælpe kommende klienter fri af de bindinger, der ligger i deres opvækst og familiebaggrund.

Beskrivelse af 2. år:
3 moduler med et 5 dages kursus og et 2 dages kursus til hvert modul.

Litteraturliste til 2. år

1. modul: Grænser
Målet er, at den studerende opnår forståelse af sin egen livshistoriske udvikling i forhold til temaet grænser og bliver i stand til at arbejde konstruktivt med egne grænseproblematikker. Den opnåede forståelse af begreberne ‘kernen og masken’ samt evnen til at anvende denne forståelse i praksis er rettesnoren i arbejdet med forandringsprocesser i forhold til grænserne. Der arbejdes konkret med den enkeltes mønstre i forhold til grænsesætning. Bindingerne til fortidige situationer, der har påvirket den enkelte i retning af alt for fleksible eller alt for ufleksible grænser, opløses, således at evnen til grænsesætning justeres til de i hvert nyt øjeblik skiftende behov for præcis grænsesætning. Polerne ‘styrke – sensitivitet’ introduceres, og der arbejdes med udvikling af styrkesiderne via kontakt med rygraden. Temaet grænsesætning sættes i relation til den moderne fysik og biologi, herunder celleforskningen.

2. modul: Initiativ
Målet er at arbejde med helt eksistentielle problematikker, som hvordan vi som mennesker finder retning i livet. Vi arbejder med, hvordan vores holdning til os selv og andre er bestemmende for vores evne til at handle og dermed bringe vores initiativer ud i verden. Betydningen af oplevelsen af polariteten oprør og hæmning i forskellige livsfaser bringes ind.
Herunder ser vi på pubertetens betydning for kropslig og tankemæssig udfoldelse eller begrænsninger senere i livet både i forhold til parforhold og arbejdslivet. Der vil også være fokus på udviklingspotentialet i at arbejde med egen seksualitet og i forhold til det terapeutiske arbejde med seksualitet. Træning af sansning og nærvær vil være en integreret del af kurset, som basis for at udvikle evnen til livgivende initiativer i sit eget hverdagsliv og arbejdsliv som kollega, leder og terapeut.

3. modul: Progressiv involvering
Målet er at styrke evnen til at kommunikere fra kernen med øget bevidsthed om, hvordan svingningerne mellem kernen og masken hos andre påvirker dig. Indføring i teorien om kernen og masken på arbejdspladsen (grupper) med henblik på at forstå samspillet mellem den enkelte persons og arbejdspladsens (gruppens) kerne og maske. Progressiv involvering betyder, at kommunikationen på arbejdspladsen/ i gruppen har sit primære udspring fra kernen, så der skabes grobund for kreativitet, arbejdsglæde og positive spiraler i samarbejdet.
Der arbejdes med bevidstgørelse af, hvordan indre forstyrrelser aktiveres i kommunikationen med andre mennesker med særligt fokus på, hvordan forstyrrelserne mærkes i kroppen.
Ved at fokusere på evnen til progressiv involvering – og bearbejde de indre forstyrrelser, er målet også at skabe et bedre fundament for og evne til at håndtere konflikter.


3. års mål og indhold

Målet med 3. år er, at de indhøstede erfaringer fra de to første år bringes ud i hverdagslivet. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelse af et personligt projekt, der udmunder i et jobrelateret speciale. For de studerende, der følger den psykoterapeutiske linje, betyder det, at de henover de tre år arbejder med psykoterapi i praksis under supervision af én af uddannelsens lærere.
Ved begyndelsen af tredje år forventes det, at de studerende har både viden om og evne til at kende forskel på at være i kernen og masken både i relation til sig selv og andre mennesker, samt har tilegnet sig metoder til at finde balancen igen. På tredje år er målet, at de studerende bringer denne balance ind i klientforholdet/arbejdsforholdet og dermed bliver i stand til at forstå og at håndtere det professionelle ansvar og etikken på arbejdet og i den terapeutiske relation.

Beskrivelse af 3. år:
3 moduler med et 5 dages kursus og et 2 dages kursus til hvert modul.

Litteraturliste til 3. år

1. modul: Udvikling og samarbejde i terapeutiske processer
På 1. modul af 3. år er målet at arbejde i dybden med udgangspunkt i gruppeterapeutiske processer. Der sættes fokus på, hvordan gruppen kan støtte den enkelte, så de individuelle forskelligheder blomstrer og bliver til gensidig inspiration og udvikling. De studerendes specialeproces bringes ind og bruges som eksemplarisk eksempel. Der vil blive arbejdet med, hvordan emotioner som mindreværd, usikkerhed, misundelse og irritationer, som kan opstå og vokse i grupper og i mødet mellem mennesker i det hele taget, kan transformeres fra destruktive mønstre til konstruktive processer. De studerende arbejder både med at forholde sig til egne processer i uddannelsesgruppen og med klienter eller samarbejdspartnere på arbejde. Der arbejdes med gruppeprocesser og med muligheder for konstruktivt løft af det terapeutiske forløb/samarbejde. Teori og praksis i forhold til relationen mellem klient og terapeut.

2. modul: Kontakt
Målet er, at den studerende bliver i stand til at bearbejde problemer i spændingsfeltet mellem afgrænsning og åbning af kontakten, både i alment menneskelig omgang, i forhold til kolleger og i forhold til klienter. Temaet for modulet er ‘kontakt’. Der arbejdes i forlængelse af grænsemodulet på 2. år i den forstand, at evnen til præcis og fleksibel grænsesætning nu udvides med evnen til at slippe begrænsninger og opnå en friere udfoldelse af de personlige kvaliteter. Dette indebærer en vægtning af udvekslingen med omgivelserne. Målet er således at etablere flow mellem vores kvaliteter og verden omkring os. Helt konkret udmøntes dette i arbejdet med den personlige specialeopgave, hvor den studerende på dette tidspunkt af uddannelsen er i gang med den udadvendte proces omkring iværksættelse af nye initiativer på arbejdspladsen eller i klientarbejdet.

3. modul: Om at arbejde fra kernen – træning i sansning og samtale
Målet er at bibringe deltagerne teoretisk forståelse af relationerne i en psykoterapeutisk proces, samt i praksis træne dem i at navigere i empatiprocessen og styrke evnen til at sanse objektivt.
Mange mennesker er født med en stærk sensitivitet, men vanskelige oplevelser – ofte tidligt i livet – kan bevirke, at der bliver lukket af for dele af sensitiviteten. Der arbejdes med kontakten til barnets oprindelige uskyld og med bearbejdelse af oplevelser, der har virket hæmmende på sensitiviteten.

Træning af samtale og sansning med det fokus, at man ikke blander sig selv uhensigtsmæssigt ind i processen, hvor man enten bliver overinvolveret eller distanceret i kontakten.

 

 

ADRESSE

Specular
Trøjborgvej 2D,
8200 Århus N

KONTAKT

T: +45 86 10 07 73 (oplysninger på telefonsvarer, ingen genkald)

E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

FØLG SPECULAR