EVALUERINGER, PRØVER OG EKSAMENER

Basisuddannelsen

Efter hvert uddannelsesår ligger en skriftlig opgave, som skal godkendes af de tilknyttede undervisere. Der vil være i alt fem prøver.

Den studerende evaluerer løbende sin proces hen imod godkendelse som psykoterapeut i den individuelle supervision på basis af tilbagemeldingerne fra kursusforløbet og praksistræning. Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået.

Efter 1. år evalueres udviklingsforløbet og arbejdet med teori og metode ud fra: gennemførelse af kurserne, de 6 tilbagemeldinger fra kurserne, klientarbejde og 1. års opgaven. Emnet for 1.års opgaven vælges ud fra en konkret oplevelse med et stykke øvelsesarbejde, som har givet en særlig indsigt på kurserne eller fra træningen. Der skal være eksempler på, hvordan den studerende har arbejdet, og hvilke problemer vedkommende er stødt ind i/har overvundet. Arbejdet skal sættes i relation til begreberne kernen og masken.Ud fra en fælles evaluering mellem den studerende og vejlederen sættes en proces i gang med udgangspunkt i den studerendes kvaliteter som terapeut og de udviklingspunkter, der skal være fokus på andet år.

Andet år samme evalueringsforløb som første år. Årsopgaven er en større opgave med udgangspunkt i et personligt tema. Dette relateres til færdighedstræningen og eget klientarbejde. Der vil være en mundtlig evaluering med en af underviserne fra uddannelsen. Skriftligt materiale fra årets løb inddrages.

Tredje år. Afslutning på grunduddannelsen. Et praktisk og teoretisk speciale. Den studerende viser, hvordan vedkommende ud fra sit arbejde med sine personlige mønstre, kvaliteter og problematikker, har udviklet sig som terapeut/kollega og samarbejdspartner, og dermed kan støtte og hjælpe sine klienter. Evalueringen foregår sammen med en af underviserne. Årets forløb og arbejde inddrages.

Overbygningen

De studerende følges og evalueres i gruppesupervision og færdighedstræning. Der vil blive anvendt forskellige supervisionsformer, som for eksempel reflekterende team og feedbackprocesser med anvendelse af videooptagelser.

Overbygningen afsluttes med to eksaminer. En skriftlig opgave. Opgaven skal omhandle beskrivelse af klientarbejde. De personlige problemstillinger/udfordringer, som der er arbejdet med i tilknytning til dette. Henvisning til relevant litteratur. Mundtlig eksamen: Bearbejdning/Videooptagelse af klientforløb.

Hvordan vi bedømmer de studerendes terapeutiske kompetencer:
De studerende bedømmes ud fra evne til:

  • Fordybelse og selvrefleksion
  • At etablere kontakt med klienten
  • Nærvær og empati i klientarbejdet
  • At sanse klientens problematikker og ressourcer
  • At sætte rammer og grænser for terapien

Den afsluttende eksamen vil være eksternt bedømt. Der vil blive udstedt eksamensbevis.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR