• Om Specular
  • Psykoterapeutuddannelse
  • Specularpsykologerne
  • Specular på arbejdspladsen
  • Kurser
  • Kurser 2

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen forløber normalt over 4 ½ år og skal være afsluttet indenfor 6 år. Der kan søges dispensation under særlige omstændigheder, hvis der under studiet har været bevilget orlov på grund af sygdom, graviditet eller særlige omstændigheder som for eksempel ophold i udlandet grundet ægtefællens arbejde.

Basisforløb:
Psykoterapeutuddannelsen består af et basisforløb på 3 år, som følger Speculars 3 - årige Psykologiske Efteruddannelse suppleret med 6 dages færdighedstræning. Færdighedstræningen, som starter på tredje år af uddannelsen, er knyttet til det enkelte moduls tema, teori og metode. Hvert uddannelsesår består af 21 kursusdage.

Overbygning:
Overbygningen forløber over 1 ½ år og afsluttes med 2 eksaminer: en skriftlig opgave og en praktisk opgave i psykoterapi.
Hovedvægten lægges her på udvikling af de terapeutiske færdigheder med basis i Specularmetoden.
Overbygningen består af 24 kursusdage. 8 kurser af 3 dage. Herudover kommer supervision og færdighedstræning, egenterapi, træning/møder uden underviserne, kursusrapporter, teoriforståelse, evalueringer og eksaminer.

Læs mere herunder:

Basisuddannelsen

Basisuddannelsen

Basisforløbet:

1. års mål og indhold
Målet er, at de studerende tilegner sig forståelse af de grundlæggende begreber kernen og masken. Målet er desuden, at de studerende introduceres til at arbejde med terapeutiske processer, at de får en grundlæggende viden om sådanne processer, og selv udvikler mod og tillid i udviklingsarbejdet. Hovedvægten lægges på det egenterapeutiske arbejde. Desuden introduceres de studerende til at arbejde med terapeutiske processer via eksemplarisk arbejde i makkerskaber og i gruppen.

Beskrivelse af 1. år:
3 moduler á 2x3 dages kurser med en mellemdag.


Litteraturliste til 1. år

1. modul: Følelsernes veje og vildveje.
Undervisere: Psykolog Bente Torp
Målet er at opnå forståelse af forskellen på følelser og emotioner i teori og praksis. Speculars teori om kernen og masken er det centrale i modulet. Herudover introduceres Speculars kropsterapeutiske metode der tager udgangspunkt i basal kropsligt nærvær (fokusering/mindfulness), samt i teorien omkring opståelse og forløsning af traumer (Peter Levine). Jacque Dropsy's arbejde med opløsning af spændingsmønstre via kontakt med åndedrættet og den naturlige udvikling deraf påbegyndes og fortsættes gennem hele uddannelsen. Indføring i Speculars meditative praksis. Introduktion til drømmearbejde, hvor udvalgte teorier og metoder til drømmeforståelse gennemgås. De studerende påbegynder arbejdet med egne drømme.

2. modul: Udtryk og indtryk
Underviser: Psykolog Katrine Kristensen Rolighed
Målet er at opnå forståelse af forskellen på kommunikation fra kernen og fra masken; at opøve den indre fornemmelse af kernen og masken i kommunikationen, samt styrke evnen til at være i kernen gennem afbalancering af polerne: at give og at modtage; styrke og sensitivitet. Introduktion til kommunikationsteori. Praktisk arbejde med forskellen mellem kommunikation fra kernen og kommunikation fra masken, hvor udtrykket polariserer til enten hæmning eller overreaktion, og hvor evnen til at lytte forvrænges.

Der arbejdes med kommunikationens indholds- og følelsesplan, og med lytte- og udtryksøvelser samt herunder enkle gestalt- og kropsforløsende øvelser. Jungs teori om skyggen, det modsatkønnede og visdomslaget er inspiration til arbejdet med egne drømme og projektioner i hverdagslivet.

3. modul: Travle tanker - klare tanker
Underviser: Psykomotorisk Terapeut Anette Bruun og psykolog Bente Torp
Målet er at give forståelse af mentale processer og sammenhængen mellem tanker, krop, følelser og udtryk. Der arbejdes med de underlæggende tankemønstre og kropslige og følelsesmæssige mønstre og blokeringer. Gennemgang af enkle øvelser til stresshåndtering og til udvikling af større klarhed i det mentale. Seksualitetens betydning for energien i krop og tanker. Introduktion til terapeutisk arbejde med seksualitet.

Emnerne belyses af teorier om sammenhæng mellem drømme, billeder, tanker og bevidsthed og relateres til, hvordan symbolske og bevidsthedsmæssige aspekter integreres i det terapeutiske arbejde. Herunder introduceres litteratur som belyser sammenhæng mellem kropslige og tankemæssige blokeringer og hæmninger i kontakten til seksualiteten og betydningen heraf for parforholdsproblematikker

 

2. års mål og indhold
Kontakten med og udviklingen af de personlige ressourcer og kvaliteter styrkes gennem hele første år, så den studerende ved indgangen til andet år har et solidt fundament i forhold til at gå dybere ind i problemområderne.

Målet er at afdække og bevidstgøre de livshistoriske omstændigheder, der ligger bag nutidens problemer og blokeringer. Herved opnås både viden om psykologiske udviklingsprocesser og evne til at opløse gentagelsesmønstre, der bunder i familiemæssige ubalancer eller i deciderede traumatiserende begivenheder. På baggrund af eget arbejde med de livshistoriske temaer udvikler den studerende evne og redskaber til at hjælpe kommende klienter fri af de bindinger, der ligger i deres opvækst og familiebaggrund.

Beskrivelse af 2. år:
3 moduler med et 5 dages kursus og et 2 dages kursus til hvert modul.


Litteraturliste til 2. år

1. modul: Grænser
Målet er, at den studerende opnår forståelse af sin egen livshistoriske udvikling i forhold til temaet grænser og bliver i stand til at arbejde konstruktivt med egne grænseproblematikker. Den opnåede forståelse af begreberne 'kernen og masken' samt evnen til at anvende denne forståelse i praksis er rettesnoren i arbejdet med forandringsprocesser i forhold til grænserne. Der arbejdes konkret med den enkeltes mønstre i forhold til grænsesætning. Bindingerne til fortidige situationer, der har påvirket den enkelte i retning af alt for fleksible eller alt for ufleksible grænser, opløses, således at evnen til grænsesætning justeres til de i hvert nyt øjeblik skiftende behov for præcis grænsesætning. Polerne 'styrke - sensitivitet' introduceres, og der arbejdes med udvikling af styrkesiderne via kontakt med rygraden. Temaet grænsesætning sættes i relation til den moderne fysik og biologi, herunder celleforskningen.

2. modul: Initiativ
Målet er at arbejde med helt eksistentielle problematikker, som hvordan vi som mennesker finder retning i livet. Vi arbejder med, hvordan vores holdning til os selv og andre er bestemmende for vores evne til at handle og dermed bringe vores initiativer ud i verden. Betydningen af oplevelsen af polariteten oprør og hæmning i forskellige livsfaser bringes ind.
Herunder ser vi på pubertetens betydning for kropslig og tankemæssig udfoldelse eller begrænsninger senere i livet både i forhold til parforhold og arbejdslivet. Der vil også være fokus på udviklingspotentialet i at arbejde med egen seksualitet og i forhold til det terapeutiske arbejde med seksualitet. Træning af sansning og nærvær vil være en integreret del af kurset, som basis for at udvikle evnen til livgivende initiativer i sit eget hverdagsliv og arbejdsliv som kollega, leder og terapeut.

3. modul: Progressiv involvering
Målet er at styrke evnen til at kommunikere fra kernen med øget bevidsthed om, hvordan svingningerne mellem kernen og masken hos andre påvirker dig. Indføring i teorien om kernen og masken på arbejdspladsen (grupper) med henblik på at forstå samspillet mellem den enkelte persons og arbejdspladsens (gruppens) kerne og maske. Progressiv involvering betyder, at kommunikationen på arbejdspladsen/ i gruppen har sit primære udspring fra kernen, så der skabes grobund for kreativitet, arbejdsglæde og positive spiraler i samarbejdet.
Der arbejdes med bevidstgørelse af, hvordan indre forstyrrelser aktiveres i kommunikationen med andre mennesker med særligt fokus på, hvordan forstyrrelserne mærkes i kroppen.
Ved at fokusere på evnen til progressiv involvering - og bearbejde de indre forstyrrelser, er målet også at skabe et bedre fundament for og evne til at håndtere konflikter.

 

3. års mål og indhold
Målet med 3. år er, at de indhøstede erfaringer fra de to første år bringes ud i hverdagslivet. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelse af et personligt projekt, der udmunder i et jobrelateret speciale. For de studerende, der følger den psykoterapeutiske linje, betyder det, at de henover de tre år arbejder med psykoterapi i praksis under supervision af én af uddannelsens lærere.
Ved begyndelsen af tredje år forventes det, at de studerende har både viden om og evne til at kende forskel på at være i kernen og masken både i relation til sig selv og andre mennesker, samt har tilegnet sig metoder til at finde balancen igen. På tredje år er målet, at de studerende bringer denne balance ind i klientforholdet/arbejdsforholdet og dermed bliver i stand til at forstå og at håndtere det professionelle ansvar og etikken på arbejdet og i den terapeutiske relation.

Beskrivelse af 3. år:
3 moduler med et 5 dages kursus og et 2 dages kursus til hvert modul.
 

Litteraturliste til 3. år

1. modul: Udvikling og samarbejde i terapeutiske processer
På 1. modul af 3. år er målet at arbejde i dybden med udgangspunkt i gruppeterapeutiske processer. Der sættes fokus på, hvordan gruppen kan støtte den enkelte, så de individuelle forskelligheder blomstrer og bliver til gensidig inspiration og udvikling. De studerendes specialeproces bringes ind og bruges som eksemplarisk eksempel. Der vil blive arbejdet med, hvordan emotioner som mindreværd, usikkerhed, misundelse og irritationer, som kan opstå og vokse i grupper og i mødet mellem mennesker i det hele taget, kan transformeres fra destruktive mønstre til konstruktive processer. De studerende arbejder både med at forholde sig til egne processer i uddannelsesgruppen og med klienter eller samarbejdspartnere på arbejde. Der arbejdes med gruppeprocesser og med muligheder for konstruktivt løft af det terapeutiske forløb/samarbejde. Teori og praksis i forhold til relationen mellem klient og terapeut.

2. modul: Kontakt
Målet er, at den studerende bliver i stand til at bearbejde problemer i spændingsfeltet mellem afgrænsning og åbning af kontakten, både i alment menneskelig omgang, i forhold til kolleger og i forhold til klienter. Temaet for modulet er 'kontakt'. Der arbejdes i forlængelse af grænsemodulet på 2. år i den forstand, at evnen til præcis og fleksibel grænsesætning nu udvides med evnen til at slippe begrænsninger og opnå en friere udfoldelse af de personlige kvaliteter. Dette indebærer en vægtning af udvekslingen med omgivelserne. Målet er således at etablere flow mellem vores kvaliteter og verden omkring os. Helt konkret udmøntes dette i arbejdet med den personlige specialeopgave, hvor den studerende på dette tidspunkt af uddannelsen er i gang med den udadvendte proces omkring iværksættelse af nye initiativer på arbejdspladsen eller i klientarbejdet.

3. modul: Om at arbejde fra kernen - træning i sansning og samtale
Målet er at bibringe deltagerne teoretisk forståelse af relationerne i en psykoterapeutisk proces, samt i praksis træne dem i at navigere i empatiprocessen og styrke evnen til at sanse objektivt.
Mange mennesker er født med en stærk sensitivitet, men vanskelige oplevelser - ofte tidligt i livet - kan bevirke, at der bliver lukket af for dele af sensitiviteten. Der arbejdes med kontakten til barnets oprindelige uskyld og med bearbejdelse af oplevelser, der har virket hæmmende på sensitiviteten.

Træning af samtale og sansning med det fokus, at man ikke blander sig selv uhensigtsmæssigt ind i processen, hvor man enten bliver overinvolveret eller distanceret i kontakten.

Overbygningen

Overbygningen

8 kurser á 3 dages varighed fordelt over 1 ½ år
Et indledningsmodul på 3 dage samt 3 moduler med 2-3 kurser á hver 3 dages varighed.
16 undervisningsdage med færdighedstræning.


Litteraturliste til overbygningen

Overbygningen har som overordnet mål at bringe psykoterapeuten ind i en progressiv udvikling i forhold til at kunne skabe dybere og dybere kontakt med empati, intuition og visdom, således at terapeuten er i stand til at sanse, kontakte og anerkende klientens kerne bag de problemer, der præsenteres. Bearbejdningen af klientens problemområde sker således på baggrund af klientens kerne, og således at denne kommer til større og større udfoldelse.

Målet på overbygningen er at skabe en syntese og uddybning af basisforløbet for at de studerende bliver klædt på til at udøve psykoterapi overfor mennesker, som har brug for hjælp til at håndtere akutte kriser, stress, smerte, parforholds- og identitetsproblematikker.

Specularmetodens vægtning er sammenhængen mellem krop, følelser, tanker og udtryk samt blokering kontra frisættelse af energien indebærer, at viden om psykosomatiske problemstillinger og metoder til bearbejdning af disse ligger som en rød tråd hen gennem hele uddannelsen.

Specularmetoden sættes i relation til relevante terapeutiske traditioner og folder sig ud i forhold til håndtering af terapi indenfor ovenstående problematikker og afgrænses i forhold til normalitet og afvigelse. Af undervisningen vil fremgå, hvordan Specularmetoden uddyber og supplerer særlige fokusområder indenfor terapeutisk arbejde.

Terapeutisk færdighedstræning og supervision
Den terapeutiske færdighedstræning foregår både på og sideløbende med kurserne, men i tæt sammenhæng med de enkelte modulers teori, metode og interventionsområde. I træningsgruppen arbejdes kontinuerligt med etiske retningslinjer, problemer og dilemmaer.

Indledningskursus:
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed, Hanne Thorup og Astrid Lütken (underviser i kunstterapi).

Psykoterapiens historie og udvikling sættes i relation til Specularmetoden. Der gives et overblik over de store klassiske retninger som adfærdsterapi, psykoanalyse/psykodynamisk terapi, gestaltterapi og kognitiv terapi. Der trækkes tråde til Specularmetoden fra nye terapeutiske strømninger.

Indholdet illustreres gennem øvelser på kurset. Muligheder og begrænsninger i de forskellige metoder gennemgås og diskuteres:
- i forhold til forskelligheder blandt klienter personligt såvel som i forhold til problematikker.
- hvordan terapeutens personlige kvaliteter og præferencerammer spiller ind.

Kunst og tegneterapi vil indgå som illustrativt eksempel på en terapeutisk metode. Der vil også blive lagt vægt på proces- og effektforskning indenfor psykoterapi. Herunder empiri, undersøgelsesmetoder og evidens. Konkret ser vi på, hvordan den enkelte terapeut kan evaluere og udvikle sit terapeutiske arbejde og forholde sig til de forskellige etiske problemstillinger iklient/terapeutrelationen.

1. modul: Familiebaggrund og parforhold

Kursus 1: Terapeutisk arbejde med egen familiebaggrund.
Undervisere: Psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Arbejdet med familiemønstre og parforholdsrelationer videreføres, men med specielt fokus på Specularmetodens energiforståelse som redskab i dette arbejde. Målet er at træne deltagerne i at afdække familie og slægtshistoriens betydning for udvikling af mønstre (såvel følingsmæssige som holdningsmæssige), samt baggrunden for indgåelse af relationer og valg af partner.
Udarbejdelse af familietræer bruges til belysning af kvaliteter, konflikter, problemområder, myter mv. Ved hjælp af blandt andet samtale og familieopstilling arbejdes ind i de problemstillinger der afdækkes i familietræerne.

Kursus 2: Parforhold og relationer. Balance mellem det mandlige og det kvindelige.
Undervisere: Psykologerne Bente Torp og Dagmar Møller Kristensen

Målet er at give deltagerne større viden om sammenhængen mellem parforholdsrelationer og den indre mandlige og kvindelige balance/ubalance, samt træning i at afdække den mandlige og kvindelige balance hos klienten og træning i at hjælpe klienterne i gang med en afbalancering af polerne.
Arbejdet med de indre poler sætter igen fokus på deltagernes egen indre balance i den empatiske proces, så bevidstheden skærpes vedrørende forskellen på at arbejde ud fra kernen og på at overinvolvere eller at distancere sig.

2. modul: Personlighedsdannelse - problemer og udvikling.

Kursus 1: Den tidlige tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Bente Torp

Målet er at give deltagerne forståelse af betydningen af tidlig tilknytning i forhold til udvikling af følelseslivet, evnen til grundlæggende selvomsorg og kontakten med andre mennesker. Betydningen af den nyeste hjerneforskning for forståelsen af personlighedsudviklingen inddrages. Der sættes fokus på Specularmetodens muligheder for at bearbejde og hele problemer, der bunder i tidlig tilknytning.
Der arbejdes med det indre barn og med betydningen af fysisk kontakt og berøring. Der vil blive arbejdet med klientkontakten i forhold til:
- nærvær og kontakt
- fysisk massage og berøring
- sensitivitet og sansning

Kursus 2: Psykiske problemer og krisereaktioner.
Undervisere: Psykologerne Astrid Lütken og Tove Haugård
Målet med kurset er at lære deltagerne metoder til at arbejde med psykologiske problemer som angst, depression og sorg. Der undervises i psykopatologi, indikation og kontraindikation.
Der sættes særligt fokus på depression som eksempel på en tilstand, hvor både viden om ætiologien og symptomatologien er nødvendige for at kunne iværksætte den psykologiske behandling.
Undervisningen heri vil naturligt indeholde problematikken omkring afgrænsning i forhold til psykopatalogiske problemstillinger. Specularmetodens fokus på samspillet mellem krop og tanker som henholdsvis nedbrydende og opbyggende i forhold til energiniveauet indeholder en meget frugtbar vinkel i arbejdet med netop depressive tilstande. Udover depression og depressionsbehandling gennemgås psykiske problemer/lidelser som for eksempel angst og sorg i forhold til Specularmetodens tilgang til disse.

Kursus 3 : Specularmetoden tilpasset arbejdet med depression
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Tove Haugård

På disse tre dage arbejdes med, hvordan depression opspores og behandles. For at kunne det, gives forskningsbaseret viden om, hvad depression er og gør ved krop, følelser, tanke og udtryk. I bliver introduceret for baggrundsfaktorer igennem hele livshistorien, som kan være med til at være risikofaktorer til udløsning af depression. I vil få viden om, hvad mennesker med depression har har særligt brug for hjælp til at få understøttet. Specularmetoden viser sig også effektiv ved arbejdet med depression - ved at understøtte kontakten til kernen, via mindfulnessbaserede øvelser og træning i bevidsthed om forskelle mellem tanker fra masken og tanker fra kernen. I vil også få redskaber til at se på og hjælpe med aktivitetsregulering.

3. modul: Psykosomatik og ressourceopbygning

Kursus 1: Psykoterapi i forhold til stress og smerter.
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Tove Haugård
Målet er at få indsigt i stress og smerte og i hvordan disse kan håndteres i psykoterapi. Den teoretiske del af dette kursus baseres dels på forskningsbaseret viden om stress og smerte og på sårbarhedsfaktorer. Herunder ser vi nærmere på forskellige copingstrategiers betydning for trivsel.
Den psykoterapeutiske træning omhandler arbejde med at styrke klientens evne til egenomsorg: At skabe balance mellem aktivitet og hvile, at skabe balance mellem værdier som gøren og væren. Der arbejdes endvidere med metoder til afhjælpning af smerte- og stress-reaktioner i kroppen som for eksempel mindfulness meditation og visualiseringsøvelser. Disse øvelser hjælper med at etablere en højere grad af samarbejde mellem krav og ressourcer - så kroppen kan få ro til at restituere. Terapeutisk berøring er fundet effektiv i forhold til at skabe ro i kroppen og trænes som en supplerende metode.

Kursus 2: Psykoterapi fra kernen.
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Dagmar Møller Kristensen
Specularmetoden har et stadigt fokus på at skabe kontakt med egne ressourcer og kvaliteter som grundlag for at kunne bearbejde problemområderne. Dette gælder både for terapeuten og for klienten. På vej ud i verden som psykoterapeuter arbejdes der med, hvordan den enkelte terapeut får sine personlige kvaliteter til at slå igennem i det psykoterapeutiske arbejde. Målet er at give den enkelte mod til at arbejde ud fra egen kerne og bruge egne intuitive og kreative impulser i processen. Terapeutens evne til at være i kernen er baggrund for at kunne hjælpe klienten i kontakt med sin egen kerne - at finde sine egne problemløsninger og sin egen retning. Undervisningen sætter fokus på de nonspecifikke faktorer i den psykoterapeutiske proces, samt på udfoldelsen af kreativitet i terapien.