UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen forløber normalt over 4 ½ år og skal være afsluttet indenfor 6 år. Der kan søges dispensation under særlige omstændigheder, hvis der under studiet har været bevilget orlov på grund af sygdom, graviditet eller særlige omstændigheder som for eksempel ophold i udlandet grundet ægtefællens arbejde.

Basisforløb

Psykoterapeutuddannelsen består af et basisforløb, som følger Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse suppleret med 6 dages færdighedstræning.

Færdighedstræningen, som starter på tredje år af uddannelsen, er knyttet til det enkelte moduls tema, teori og metode. Hvert uddannelsesår består af 21 kursusdage.

Sidste hold som kan tage denne uddannelse er gruppe 22.

Overbygning

Overbygningen forløber over 1 ½ år og afsluttes med 2 eksaminer: en skriftlig opgave og en praktisk opgave i psykoterapi.

Hovedvægten lægges her på udvikling af de terapeutiske færdigheder med basis i Specularmetoden.
Overbygningen består af 24 kursusdage. 8 kurser af 3 dage. Herudover kommer supervision og færdighedstræning, egenterapi, træning/møder uden underviserne, kursusrapporter, teoriforståelse, evalueringer og eksaminer.

+
OVERBYGNINGEN

8 kurser á 3 dages varighed fordelt over 1 ½ år
Et indledningsmodul på 3 dage samt 3 moduler med 2-3 kurser á hver 3 dages varighed.
16 undervisningsdage med færdighedstræning.

Litteraturliste til overbygningen

Overbygningen har som overordnet mål at bringe psykoterapeuten ind i en progressiv udvikling i forhold til at kunne skabe dybere og dybere kontakt med empati, intuition og visdom, således at terapeuten er i stand til at sanse, kontakte og anerkende klientens kerne bag de problemer, der præsenteres. Bearbejdningen af klientens problemområde sker således på baggrund af klientens kerne, og således at denne kommer til større og større udfoldelse.

Målet på overbygningen er at skabe en syntese og uddybning af basisforløbet for at de studerende bliver klædt på til at udøve psykoterapi overfor mennesker, som har brug for hjælp til at håndtere akutte kriser, stress, smerte, parforholds- og identitetsproblematikker.

Specularmetodens vægtning er sammenhængen mellem krop, følelser, tanker og udtryk samt blokering kontra frisættelse af energien indebærer, at viden om psykosomatiske problemstillinger og metoder til bearbejdning af disse ligger som en rød tråd hen gennem hele uddannelsen.

Specularmetoden sættes i relation til relevante terapeutiske traditioner og folder sig ud i forhold til håndtering af terapi indenfor ovenstående problematikker og afgrænses i forhold til normalitet og afvigelse. Af undervisningen vil fremgå, hvordan Specularmetoden uddyber og supplerer særlige fokusområder indenfor terapeutisk arbejde.

Terapeutisk færdighedstræning og supervision
Den terapeutiske færdighedstræning foregår både på og sideløbende med kurserne, men i tæt sammenhæng med de enkelte modulers teori, metode og interventionsområde. I træningsgruppen arbejdes kontinuerligt med etiske retningslinjer, problemer og dilemmaer.

Indledningskursus:
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed, Hanne Thorup og Astrid Lütken (underviser i kunstterapi).

Psykoterapiens historie og udvikling sættes i relation til Specularmetoden. Der gives et overblik over de store klassiske retninger som adfærdsterapi, psykoanalyse/psykodynamisk terapi, gestaltterapi og kognitiv terapi. Der trækkes tråde til Specularmetoden fra nye terapeutiske strømninger.

Indholdet illustreres gennem øvelser på kurset. Muligheder og begrænsninger i de forskellige metoder gennemgås og diskuteres:
– i forhold til forskelligheder blandt klienter personligt såvel som i forhold til problematikker.
– hvordan terapeutens personlige kvaliteter og præferencerammer spiller ind.

Kunst og tegneterapi vil indgå som illustrativt eksempel på en terapeutisk metode. Der vil også blive lagt vægt på proces- og effektforskning indenfor psykoterapi. Herunder empiri, undersøgelsesmetoder og evidens. Konkret ser vi på, hvordan den enkelte terapeut kan evaluere og udvikle sit terapeutiske arbejde og forholde sig til de forskellige etiske problemstillinger iklient/terapeutrelationen.

1. modul: Familiebaggrund og parforhold

Kursus 1: Terapeutisk arbejde med egen familiebaggrund.
Undervisere: Psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup
Arbejdet med familiemønstre og parforholdsrelationer videreføres, men med specielt fokus på Specularmetodens energiforståelse som redskab i dette arbejde. Målet er at træne deltagerne i at afdække familie og slægtshistoriens betydning for udvikling af mønstre (såvel følingsmæssige som holdningsmæssige), samt baggrunden for indgåelse af relationer og valg af partner.
Udarbejdelse af familietræer bruges til belysning af kvaliteter, konflikter, problemområder, myter mv. Ved hjælp af blandt andet samtale og familieopstilling arbejdes ind i de problemstillinger der afdækkes i familietræerne.

Kursus 2: Parforhold og relationer. Balance mellem det mandlige og det kvindelige.
Undervisere: Psykologerne Bente Torp og Dagmar Møller Kristensen
Målet er at give deltagerne større viden om sammenhængen mellem parforholdsrelationer og den indre mandlige og kvindelige balance/ubalance, samt træning i at afdække den mandlige og kvindelige balance hos klienten og træning i at hjælpe klienterne i gang med en afbalancering af polerne.
Arbejdet med de indre poler sætter igen fokus på deltagernes egen indre balance i den empatiske proces, så bevidstheden skærpes vedrørende forskellen på at arbejde ud fra kernen og på at overinvolvere eller at distancere sig.

2. modul: Personlighedsdannelse – problemer og udvikling.

Kursus 1: Den tidlige tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Bente Torp
Målet er at give deltagerne forståelse af betydningen af tidlig tilknytning i forhold til udvikling af følelseslivet, evnen til grundlæggende selvomsorg og kontakten med andre mennesker. Betydningen af den nyeste hjerneforskning for forståelsen af personlighedsudviklingen inddrages. Der sættes fokus på Specularmetodens muligheder for at bearbejde og hele problemer, der bunder i tidlig tilknytning.
Der arbejdes med det indre barn og med betydningen af fysisk kontakt og berøring. Der vil blive arbejdet med klientkontakten i forhold til:
– nærvær og kontakt
– fysisk massage og berøring
– sensitivitet og sansning

Kursus 2: Psykiske problemer og krisereaktioner.
Undervisere: Psykologerne Astrid Lütken og Tove Haugård
Målet med kurset er at lære deltagerne metoder til at arbejde med psykologiske problemer som angst, depression og sorg. Der undervises i psykopatologi, indikation og kontraindikation.
Der sættes særligt fokus på depression som eksempel på en tilstand, hvor både viden om ætiologien og symptomatologien er nødvendige for at kunne iværksætte den psykologiske behandling.
Undervisningen heri vil naturligt indeholde problematikken omkring afgrænsning i forhold til psykopatalogiske problemstillinger. Specularmetodens fokus på samspillet mellem krop og tanker som henholdsvis nedbrydende og opbyggende i forhold til energiniveauet indeholder en meget frugtbar vinkel i arbejdet med netop depressive tilstande. Udover depression og depressionsbehandling gennemgås psykiske problemer/lidelser som for eksempel angst og sorg i forhold til Specularmetodens tilgang til disse.

Kursus 3 : Specularmetoden tilpasset arbejdet med depression
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Tove Haugård
På disse tre dage arbejdes med, hvordan depression opspores og behandles. For at kunne det, gives forskningsbaseret viden om, hvad depression er og gør ved krop, følelser, tanke og udtryk. I bliver introduceret for baggrundsfaktorer igennem hele livshistorien, som kan være med til at være risikofaktorer til udløsning af depression. I vil få viden om, hvad mennesker med depression har har særligt brug for hjælp til at få understøttet. Specularmetoden viser sig også effektiv ved arbejdet med depression – ved at understøtte kontakten til kernen, via mindfulnessbaserede øvelser og træning i bevidsthed om forskelle mellem tanker fra masken og tanker fra kernen. I vil også få redskaber til at se på og hjælpe med aktivitetsregulering.

3. modul: Psykosomatik og ressourceopbygning

Kursus 1: Psykoterapi i forhold til stress og smerter.
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Tove Haugård
Målet er at få indsigt i stress og smerte og i hvordan disse kan håndteres i psykoterapi. Den teoretiske del af dette kursus baseres dels på forskningsbaseret viden om stress og smerte og på sårbarhedsfaktorer. Herunder ser vi nærmere på forskellige copingstrategiers betydning for trivsel.
Den psykoterapeutiske træning omhandler arbejde med at styrke klientens evne til egenomsorg: At skabe balance mellem aktivitet og hvile, at skabe balance mellem værdier som gøren og væren. Der arbejdes endvidere med metoder til afhjælpning af smerte- og stress-reaktioner i kroppen som for eksempel mindfulness meditation og visualiseringsøvelser. Disse øvelser hjælper med at etablere en højere grad af samarbejde mellem krav og ressourcer – så kroppen kan få ro til at restituere. Terapeutisk berøring er fundet effektiv i forhold til at skabe ro i kroppen og trænes som en supplerende metode.

Kursus 2: Psykoterapi fra kernen.
Undervisere: Psykologerne Katrine K. Rolighed og Dagmar Møller Kristensen
Specularmetoden har et stadigt fokus på at skabe kontakt med egne ressourcer og kvaliteter som grundlag for at kunne bearbejde problemområderne. Dette gælder både for terapeuten og for klienten. På vej ud i verden som psykoterapeuter arbejdes der med, hvordan den enkelte terapeut får sine personlige kvaliteter til at slå igennem i det psykoterapeutiske arbejde. Målet er at give den enkelte mod til at arbejde ud fra egen kerne og bruge egne intuitive og kreative impulser i processen. Terapeutens evne til at være i kernen er baggrund for at kunne hjælpe klienten i kontakt med sin egen kerne – at finde sine egne problemløsninger og sin egen retning. Undervisningen sætter fokus på de nonspecifikke faktorer i den psykoterapeutiske proces, samt på udfoldelsen af kreativitet i terapien.

ADRESSE

Specular
Trøjborgvej 2D,
8200 Århus N

KONTAKT

T: +45 86 10 07 73
E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

FØLG SPECULAR